Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

FLAUTO DOLCE

Najmladším kolektívnym telesom na škole je komorný súbor zobcových fláut s priliehavým názvom Flauto Dolce. Vznikol v roku 2002 a jeho cieľom bolo zatraktívniť, rozšíriť a obohatiť výučbu v dychovom oddelení v hre na zobcové flauty. Spočiatku staršie žiačky v hre na flaute  účinkovali s komorným orchestrom Rondo, no s postupným narastaním flautovej triedy došlo k vzniku nového telesa. Prvý krát sa verejnosti ako samostatný komorný súbor zobcových fláut predstavilo na internom koncerte školy 9. decembra 2003 so skladbou Baletto „La Gioia“ F. Bendusiho. V roku 2007 vznikol aj prípravný súbor Flauto Dolcissimo, ktorý sa verejnosti prvý krát predstavil 28. marca na školskom internom koncerte skladbou Cazonetta – C. Monteverdiho.  Zakladateľom a umeleckým vedúcim oboch telies je Pavol Hujdič, učiteľ dychového oddelenia v ZUŠ. Korepetítorkou komorných súborov je Miroslava Regendová, učiteľka klavíra, organu a cirkevnej hudby. Flauto Dolce sa zameriava na interpretáciu diel od obdobia renesancie, cez baroko, klasicizmus, až po diela populárnej hudby v úprave Pavla Hujdiča podľa požadovaného obsadenia (sopránová, altová, tenorová a basová zobcová flauta). Okrem komorného orchestra Rondo súbor spolupracuje s detským speváckym zborom Magnólia. Od svojho vzniku účinkuje na všetkých školských koncertoch. 10. júna 2005 sa komorný súbor zobcových fláut Flauto Dolce zúčastnil regionálnej prehliadky komorných hudobných telies a orchestrov „Divertimento Musicale“ v reprezentačných priestoroch MsÚ v Michalovciach, kde postúpil do krajského kola. 27. novembra 2005 a 21. apríla 2007 sa komorný súbor Flauto Dolce zúčastnil Krajskej súťažnej prehliadky komornej a symfonickej hudby s tým istým názvom  v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. Účasťou na XXII. celoštátnom festivale komornej a symfonickej hudby v Spišskej Novej Vsi, vystúpením v Markušovciach (14. októbra 2006), sa Flauto Dolce zaradilo medzi popredné hudobné súbory pôsobiace v danej oblasti. 1. júna 2007 sa komorný súbor Flauto Dolce zúčastnil aj prehliadky komorných súborov v Gelnici. 

Okrem školských koncertov komorný súbor zobcových fláut účinkoval na týchto podujatiach: 10. novembra 2004 – plenárna schôdza Rodičovského združenia, 27. októbra 2005 – sakrálny koncert v rímsko-katolíckom chráme v Trebišove, 18. novembra 2005 – 25. výročie založenia II.ZŠ v Sobranciach, 18. decembra 2005 – Vianočný koncert v Zalužiciach, 11. januára 2006 – privítanie zahraničných študentov na MsÚ v Sobranciach, 21. apríla 2006 – v rámci osláv Dni Júliusa Andrássyho v Trebišove, 29. júna 2006 – Letný promenádny koncert v Michalovciach, 27. októbra 2006 – vernisáž Švajčiarskej maliarky  Violly Motyl Palffy (rodáčky zo Sobraniec), 24. novembra 2006 – v rámci recitálu „Swingový klavír Otakara Krasenského“ v Michalovciach, 13. apríla 2007 – v rámci Dňa narcisov, 24. decembra  2007 – priamy prenos z STV Košice v rámci relácie „Konto nádeje“,  26. júna 2008 – slávnostný koncert v rámci uvedenia CD nosičov do povedomia verejnosti, 22. mája 2009 – samostatný koncert v ZOS v Michalovciach, 29. júna 2009 – Festival komornej hudby v Gelnici.  

 

Flauto dolce