Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor
 
14. júna 2012 o 16:30 hod. Vás pozývane na Verejný záverečný koncert.

 

Prednáška - Výskum slovenskej sakrálnej hudby

Dňa 6.júna 2011 sa na ZUŠ v Sobranciach uskutočnila prezentácia výsledkov projektu "Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí", ITMS 26220220040, ktorý bol riešený na Katedre hudby a Ústave hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na PF KU v Ružomberku. Hlavným cieľom prezentácie bolo sprístupniť skúmané diela slovenskej sakrálnej hudby širokej verejnosti a zároveň poukázať na ich využitie v pedagogickom procese, ktorý by bol danými dielami obohatený aprehĺbený. v rámci prezentácie odzneli niektoré diela v pracovnej verzii pripravovaného CD nosiča.

 


Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na štúdium v šk. roku 2011/2012 sa uskutočnia od 1.6. - 15.6.2011 v popoludnajších hodinách od 12:30 - 17:00 hod., do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Prihlásiť sa môžu deti bez obmedzenia veku.

 

9, 10, 11